Pesquisadora do Rock Nacional, e Locutora na Plano B.
RADIO PLANO B